Cena równowagi rynkowej

Cena równowagi rynkowej – cena, przy której występuje zrównoważenie popytu (D) i podaży (S).

Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stanowią instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą. Natomiast kiedy cena jest większa od ceny równowagi rynkowej występuje nadwyżka podaży nad popytem. Nadwyżki może zlikwidować tzw. skup interwencyjny.

W ekstremalnych przypadkach cena może przyjąć nawet wartość ujemną. Tak stało się 3 października 2006 z cenami hurtowymi gazu ziemnego w Angli. Zalanie angielskiego Continue reading „Cena równowagi rynkowej”

Rynek walutowy

Rynek walutowy, to rynek, na którym handluje się walutami (np w Polsce walutami angielskimi). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie).
Continue reading „Rynek walutowy”

Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu

Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu

* Ekonomiczne
o podaż walut obcych na krajowym rynku
o popyt na waluty obce
o różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
o stopień reglamentacji waluty
o polityka walutowa
o stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych Continue reading „Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu”

Funkcje kursu walutowego

Funkcje kursu walutowego

* Współczynnik efektywności wymiany – gdy ceny i koszty ustalane są w różnej walucie
* Regulator wymiany – zmniejszenie lub zwiekszenie efektywności wymiany łączy się ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby i wartości zawieranych transakcji
* Instrument polityki gospodarczej – aby kurs walutowy był instrumentem polityki gospodarczej musi być podatny na wpływy władz publicznych w kraju. Władze monetarne mając możliwość kształtowania kursu walutowego mogą stanowić bądź wspierać określone tendencje zmian Continue reading „Funkcje kursu walutowego”